top of page

Bestuur

De VVSG is de werkgeversfederatie van de lokale besturen, goed voor meer dan 110.000 werknemers (VTE). Maar ze is ook de steunpilaar en belangenverdediger van de lokale besturen – inclusief politiezones – op alle mogelijke domeinen van hun werking en organisatie.

Scroll_down_paars.png

of scroll verder

Financiën & Organisatie 

450

deelnemers aan webinar

weerslag van de coronacrisis

op de gemeentefinanciën

Op vraag van de VVSG wordt het Gemeentefonds vanaf 2022 in 10 schijven uitbetaald in plaats van per kwartaal. Zo worden hoge liquiditeitspieken op de bankrekening en dus bankkosten vermeden.

_W1A9650.JPG

Personeel

128

miljoen

euro

voor de zorgvoorzieningen van de lokale besturen. Hierdoor kunnen ze hun personeel beter betalen en komen er 857 voltijdse banen bij.

Het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 levert ook 1,1% jaarlijkse koopkrachtverhoging op voor wie niet in de zorg werkt.

De coronacrisis en de vertaalslag van verlofregelingen van contractueel naar statutair personeel lanceren nieuwe verlofmogelijkheden. 

586

medewerkers staan elkaar bij met raad en daad in online kennisgroep Personeelsbeleid 

180411wetteren19.jpg

Politieke orgaan

pagina’s telt het addendum dat over digitaal en hybride vergaderen bij het VVSG-model van huishoudelijk reglement voor de gemeente- en OCMW-raad gaat.

14

151005maldegem084.jpg

Pensioenen

80000

het aantal contractanten van Vlaamse lokale besturen dat door de opzegging van de groepsverzekeringsovereenkomst bij Belfius en Ethias zonder tweede pensioenpijler dreigde te vallen, maar na intense onderhandelingen door de VVSG terecht kan bij OFP Prolocus.

3

webinars over tweede pensioenpijler

samen

1600

deelnemers

Burgerparticipatie

1541

unieke bezoekers op onze webpagina over burgerparticipatie

1348

unieke bezoekers op webpagina labo lokale burgerparticipatie

1084

unieke bezoekers op de participatieve praktijkenbank

dorpsgesprek 'ontwerpworkshop' Nieuwkerken.jpeg

Met de inventaris van intussen 300 Vlaamse praktijken, aangevuld met 52 praktijken rond corona en 86 innovatieve buitenlandse praktijken, tekent de VVSG het participatielandschap uit en stelt ze beschrijvende statistieken op.

Het labo lokale burgerparticipatie komt 9 keer digitaal samen, over telkens andere cases en participatieknopen.

Technologische innovatie en data

bezoekers online praktijkenbank

Gegevenswolk

2013

Innovatie en digitale

transformatie

941 leden melden zich aan voor Expeditie data in het najaar en nemen deel aan minstens één webinar, training Power BI of masterclass.

276

leden

delen via de Teamsomgeving ‘Digitale gemeenten’ kennis over ‘alles digitaal’.

De bestuurlijke commissie Innovatie en digitale transformatie formuleert 5 standpunten over innovatie en digitalisering in het lokale bestuur.

Een tijdelijk lerend netwerk databeleid met een 20-tal experts uit lokale besturen komt 5 keer bijeen en werkt een whitepaper met handvatten voor lokaal databeleid uit.

Informatie- en cyberveiligheid

104

laten hun ICT-omgeving doorlichten door
hackers van Howest

lokale besturen

De werkgroep Informatie- en cyberveiligheid met meer dan 100 specialisten van lokale besturen en intercommunales wisselt kennis en ervaring uit in 7 bijeenkomsten.

Het project cyberveilige gemeenten bereikt 266 lokale besturen met bewustmakingssessies, webinars, het traject ethisch hacken en/of ICT-veiligheidsaudits.

12

tools

staan er ter beschikking in de toolbox cyberveilige gemeenten op de VVSG-website

Regiovorming

unieke bezoekers op www.laboregiovorming.be.

3198

Het Labo Regiovorming gaat in april op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. Uit de projectvoorstellen van 12 regio’s worden 7 doorbraken geselecteerd.

210510beveren52.jpg

Project vastgoed-informatieplatform

229

gemeenten nemen deel aan een infosessie van de VVSG en Digitaal Vlaanderen over het project Vastgoedinformatie.

30

gemeenten worden

testgemeente in het

Vastgoedinformatieplatform

Veiligheid

32

samenkomsten onderhandelingscomité voor de politiediensten over 

Bij gebrek aan budgettaire ruimte bij de lokale besturen kunnen de lopende besprekingen alleen uitmonden in een akkoord dat integraal door de federale overheid wordt gedragen.

nieuw sectoraal akkoord politiediensten

Voor GAS 5 stelt de VVSG modeldocumenten en een FAQ op. Ze beantwoordt ook een 100-tal specifieke vragen.

210202wstkst18.jpg

80

deelnemers 

per digitale vergaderingen van de VVSG-collegagroep sanctionerend ambtenaren met vertegenwoordiging uit nagenoeg alle steden en gemeenten

op de digitale vergaderingen van de VVSG-stuurgroep lokale politie.

70

aanwezigen

gemiddeld

Op vraag van de VVSG investeert minister Bart Somers in een duurzame en efficiënte strategie betreffende extremisme en polarisering. 14 projecten kregen in totaal 840.000 euro, met de belofte dat ze twee keer verlengd zouden worden.

Samen met de Waalse en Brusselse vereniging weet de VVSG de federale regering ervan te overtuigen de financiering van NAVAP-regeling voor het politiepersoneel met federale middelen te organiseren, en dus niet langer via het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de lokale besturen.

Financiën & organisatie
Personeel
Politiek orgaan
Burgerparticipatie
Project Vatoedinfomateplatform
Veiligheid
Cyberveiligheid
Regiovorming
Technologische innovatie en data

Hulpverleningszones: Netwerk Brandweer

341.444

oproepen

12.437 

personeelsleden

3085

beroeps

8676

vrijwilligers

676

administratie

brandweer eunice (17 of 35) (1)_edited.jpg
Hulpveleningszones: Netwerk branweer

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page